Whois-RWS

Network Resources
SAVV-AMAZON1 (NET-216-88-196-0-1) 216.88.196.0 - 216.88.196.31
AMAZON5-IPV6 (NET6-2606-F40-1) 2606:F40:: - 2606:F40:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
LVLT-AMAZON-5-8-18-144 (NET-8-18-144-0-1) 8.18.144.0 - 8.18.144.255
LVLT-AMAZON-5-8-18-145 (NET-8-18-145-0-1) 8.18.145.0 - 8.18.145.255