Whois-RWS

Network Resources
AMAZON-ARN (NET-13-48-0-0-2) 13.48.0.0 - 13.49.255.255
AMAZON-ARN (NET-13-50-0-0-1) 13.50.0.0 - 13.50.255.255
AMAZON-ARN (NET-13-51-0-0-1) 13.51.0.0 - 13.51.255.255
AMAZON-ARN (NET-13-53-0-0-1) 13.53.0.0 - 13.53.255.255
AMAZON-ARN (NET-15-221-53-0-1) 15.221.53.0 - 15.221.53.255
AMAZON-ARN (NET-15-248-32-0-1) 15.248.32.0 - 15.248.35.255
AMAZON-ARN (NET-16-16-0-0-1) 16.16.0.0 - 16.16.255.255
AMAZON-ARN (NET-16-168-0-0-2) 16.168.0.0 - 16.169.255.255
AMAZON-ARN (NET-16-170-0-0-1) 16.170.0.0 - 16.171.255.255
AMAZON-ARN (NET-63-246-112-0-2) 63.246.112.0 - 63.246.112.255
AMAZON-ARN (NET-99-150-64-0-1) 99.150.64.0 - 99.150.71.255