Whois-RWS

Network Resources
AMAZON-FRA (NET-15-145-0-0-1) 15.145.0.0 - 15.145.1.255
AMAZON-FRA (NET-15-145-12-0-1) 15.145.12.0 - 15.145.15.255
AMAZON-FRA (NET-15-145-16-0-1) 15.145.16.0 - 15.145.19.255
AMAZON-FRA (NET-15-145-2-0-1) 15.145.2.0 - 15.145.3.255
AMAZON-FRA (NET-15-145-4-0-1) 15.145.4.0 - 15.145.5.255
AMAZON-FRA (NET-15-145-8-0-1) 15.145.8.0 - 15.145.11.255
AMAZO-ZFRA (NET-18-153-0-0-2) 18.153.0.0 - 18.153.255.255
AMAZO-ZFRA (NET-18-156-0-0-1) 18.156.0.0 - 18.159.255.255
AMAZO-ZFRA (NET-18-184-0-0-2) 18.184.0.0 - 18.185.255.255
AMAZO-ZFRA (NET-18-192-0-0-1) 18.192.0.0 - 18.193.255.255
AMAZO-ZFRA (NET-18-194-0-0-2) 18.194.0.0 - 18.195.255.255
AMAZO-ZFRA (NET-18-196-0-0-1) 18.196.0.0 - 18.197.255.255
AMAZO-ZFRA (NET-18-198-0-0-1) 18.198.0.0 - 18.199.255.255
AMAZO-ZFRA (NET-3-120-0-0-1) 3.120.0.0 - 3.123.255.255
AMAZO-ZFRA (NET-3-124-0-0-1) 3.124.0.0 - 3.127.255.255
AMAZO-ZFRA (NET-35-156-0-0-1) 35.156.0.0 - 35.159.255.255
AMAZON-FRA (NET-3-64-0-0-1) 3.64.0.0 - 3.79.255.255
AMAZO-ZFRA (NET-52-28-0-0-1) 52.28.0.0 - 52.29.255.255
AMAZO-ZFRA (NET-52-57-0-0-1) 52.57.0.0 - 52.57.255.255
AMAZO-ZFRA (NET-52-58-0-0-1) 52.58.0.0 - 52.59.255.255
AMAZO-ZFRA (NET-52-94-204-0-1) 52.94.204.0 - 52.94.205.255
AMAZO-ZFRA (NET-54-93-0-0-1) 54.93.0.0 - 54.93.255.255
AMAZON-FRA (NET-99-150-16-0-1) 99.150.16.0 - 99.150.23.255