Whois-RWS

Network Resources
AMAZON-05 (NET-205-251-192-0-1) 205.251.192.0 - 205.251.255.255
AMAZON-BYOIP (NET-205-251-192-0-2) 205.251.192.0 - 205.251.199.255